Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ЗАБУЛОНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ЗАБУЛОНОВ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Завідувач відділу ядерно-фізичних технологій Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України,

доктор технічних наук (спеціальність – 21.02.03 – цивільна оборона),

старший науковий співробітник,

кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня

Забулонов Юрій Леонідович, 1952 року народження. У 1980 р. з відзнакою закінчив Київський державний університет імені Т.Г.Шевченко, фізичний факультет за спеціальністю "ядерна фізика". З 1984 до 1995 року працював на кафедрі теоретичної фізики фізичного факультету цього університету, де пройшов усі етапи професійного зростання від асистента, молодшого наукового співробітника до доцента та старшого наукового співробітника. У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему: "Створення радіаційних ушкоджень при опроміненні та їх вплив на структуру і властивості твердих тіл".

Забулонов Ю.Л. має досвід викладацької роботи. Протягом багатьох років він читав курси лекцій з ряду спеціальних дисциплін теоретичної фізики та математичних методів фізики, проводив практичні та лабораторні заняття, керував підготовкою курсових і дипломних робіт студентів.

Найбільш яскраво наукові здібності Забулонова Ю.Л. розкрилися при виконанні науково-дослідних робіт з питань взаємодії високоінтенсивних випромінювань з твердими тілами, що мають велике значення для атомної енергетики, мікроелектроніки та біофізики. Для робіт Забулонова Ю.Л. завжди було характерним поєднання глибокого розуміння теоретичної фізики з професійними знаннями фізика-експериментатора в галузі прикладної ядерної фізики та ряду суміжних дисциплін, зокрема, з розробки та створення високотехнологічних приладів ядерного контролю та медичного застосування.

Ще у перші роки після Чорнобильської катастрофи Забулонов Ю.Л. виступив з пропозиціями розробки ряду систем, спрямованих на вивчення її наслідків та відвернення негативних проявів дії радіації на людський організм. Серед низки розроблених ним систем, які важко навіть перелічити, виділяються: прилад для оперативного вимірювання вмісту радіонуклідів в організмі людини, що одержав Золоту медаль на Міжнародному форумі новітніх досягнень технологій в Брюсселі в 1993 році; портативний спектрометр ядерних випромінювань з системою глобального позиціювання, що застосовується для побудови детальних карт радіаційного забруднення території; ряд аналітичних лазерних установок та багато іншого.

У 2007 році захистив докторську дисертацію із спеціальності 21.02.03 - цивільна оборона.

За час роботи в ІГНС НАН та МНС України Забулонов Ю.Л. яскраво показав свої організаторські здібності та спроможність виконання складних наукових тем. Наукові роботи Забулонова Ю.Л. спрямовані на вирішення важливих науково-технічних проблем в галузі ядерної безпеки – розробки теоретико – методологічних основ нової технології просторово-часового аналізу полів радіаційного випромінювання і створення на цих засадах нових адаптивних інтегрованих систем радіаційного контролю АІС-РК подвійного призначення для оперативного виявлення та ідентифікації ЯР-матеріалів і ДІВ, протидії їх незаконному обігу та розповсюдженню, що забезпечує підвищення рівня цивільної оборони та національної безпеки держави.

Основні результати було отримано Забулоновим Ю.Л. в процесі виконання державних, національних та галузевих науково-дослідних і дослідно-конструкторських програм в 1984-2007 рр. Зокрема, з 1988 до 2001 року в рамках виконання Національної програми ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС НДДКР «Прилади радіаційного контролю» під науковим керівництвом автора і за його безпосередньою участю були розроблені методики та побудовані технічні засоби, які знайшли широке практичне застосування: аерогаммаспектрометричний комплекс "АСПЕК-1" – використовувався для радіаційного дистанційного контролю зони відчуження Чорнобильської АЕС; пересувна радіологічна лабораторія з апаратно-програмним комплексом спектрометрії внутрішнього гамма-випромінювання людини типу "Скринер" – застосовується для проведення лозової паспортизації постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; ПРС "Вектор» – використовувався при контролі радіаційної безпеки умов розташування та діяльності миротворчого підрозділу України у Косово у складі сил КРОК (2000 – 2003 рр.), при ліквідації наслідків радіаційної надзвичайної ситуації в Артемівську (2000 р.), при радіоекологічній експертизі полігонів Міноборони України (1998 – 2006); у навчаннях за програмою робіт Міжнародної інспекції ДВЗЯВ (Казахстан, Семипалатинськ, 2005 р.).

При виконанні Комплексної програми НАНУ "Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин" ("Ресурс"); створено типовий пілотний модуль виявлення та ідентифікації, контролю і попередження несанкціонованого розповсюдження ядерно-радіаційних матеріалів – "модуль ТМР", який впроваджено на Південноукраїнській АЕС для вирішення завдань радіаційного моніторингу.

Впровадження результатів роботи засвідчене відповідними актами впровадження, а технічні рішення захищені патентами України і широко застосовуються для вирішення практичних задач у системах цивільного захисту, ядерної та радіаційної безпеки, протидії застосуванню ядерної зброї і нерозповсюдження ЯР-матеріалів та ДІВ на національному та міжнародному рівнях.

Основні положення наукових праць та інноваційних вишукувань доповідались і обговорювались на наукових конференціях і семінарах. Має 138 наукових праць. Основні результати, здобуті в науковій роботі, опубліковано в 91 статтях в спеціалізованих наукових виданнях, 12 патентах, 9 актах впровадження, 27 тезах та матеріалах конференцій.

Забулонов Ю.Л. є одним із провідних вчених з проблем ядерної безпеки та суміжних дисциплін, його роботи є актуальними і відповідають основному напряму діяльності ІГНС та Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, він може самостійно виконувати складні наукові проекти та успішно керувати колективом.

Забулонов Юрій Леонідович нагороджений орденом Верховної Ради з нагоди 20-річниці Національної Комісії радіаційного захисту населення України «20 РОКІВ НКРЗУ» (посвідчення № 22) (Член Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України), 2011 р.; Почесною Грамотою Президії Національної академії наук України, 2010 р.

У 2012 р. Забулонов Юрій Леонідович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.