Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ЗАБОЛОТНЫЙ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

ЗАБОЛОТНИЙ ДМИТРО ІЛЛІЧ

академік Національної академії медичних наук України,

доктор медичних наук, професор,

директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС "Золота Фортуна"

Заболотний Дмитро Ілліч – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, керівник клініки запальних захворювань ЛОР-органів, директор Державної установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України».

Заболотний Дмитро Ілліч народився 8 листопада 1947 р. в с. Мазурівка, Тульчинського р-ну Вінницької області. У 1965 р. він закінчив Тульчинську СШ №2; з 1965 по 1971 р. навчався в Чернівецькому медичному інституті, після закінчення якого до 1975 р. працював оториноларингологом, завідуючим оториноларингологічним відділенням Волочиської ЦРЛ Хмельницької області.

Після закінчення Чернівецького медичного інституту з 1971 по 1975 роки працював лікарем-інтерном оториноларингологічного відділення Хмельницької міської лікарні, лікарем-ординатором та завідувачем оториноларингологічного відділення Волочиської центральної районної лікарні Хмельницької області. З 1975 по 1977 роки навчався в клінічній ординатурі Київського науково-дослідного інституту отоларингології МОЗ України. З 1977 по 1985 рік працював молодшим, старшим науковим співробітником, а в 1985 році був призначе­ний на посаду заступника директора з наукової роботи Київського науково-дослідного інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка МОЗ У країни. З жовтня 1985 року і по теперішній час очолює Державну установу «Інсти­тут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної Академії медич­них наук України» (до 2000 р. – Київський науково-дослідний інститут отола­рингології ім. проф. О.С. Коломійченка Міністерства охорони здоров'я Украї­ни).

В 1978 р. Д.І. Заболотний захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, а в 1988р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. В 1992 р. Д.І. Заболотному присвоєно вчене звання професора, в 2000 р. – обрано членом-кореспондентом Академії медичних наук України, а в 2010 р. – дійсним членом (академіком) Національ­ної Академії медичних наук України зі спеціальності «Оториноларингологія».

Заболотний Д.І. – відомий вчений, висококваліфікований лікар-оториноларинголог, який володіє широким арсеналом консервативних і оперативних методів лікування захворювань верхніх дихальних шляхів і вуха. Про­ходив стажування в клініках Австрії, Німеччини, США та інших.

Основні напрямки наукової діяльності Д.І. Заболотного пов'язані з проблемами оториноларингології, імунології, алергології, онкології.

Д.І. Заболотний вніс значний вклад в наукову розробку проблеми по вивченню стану місцевого та системного імунітету у хворих із запальними та але­ргічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха. Ним розроблено принципи місцевого застосування натуральних та синтетичних імуномодуляторів для профілактики та лікування хворих на алергічні та неспецифічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів та вуха. Д.І. Заболотний вперше у 1977 р. запропонував низькомолекулярний препарат тімуса (вілозен) для ліку­вання хворих на алергічні захворювання дихальних шляхів, який і до сьогодні­шнього дня широко використовується у багатьох країнах світу. Широко відомі його праці з розробки та впровадження різних, в тому числі неінвазивних, ме­тодів специфічної імунотерапії у хворих з алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів.

З 1986 року за його ініціативою та керівництвом в Інституті отоларингології проводиться вивчення впливу малих доз радіації на ЛОР-органи та орга­нізм в цілому на основі експериментальних та клінічних досліджень.

Д.І. Заболотний є ініціатором, координатором та одним з провідних авто­рів розробки та впровадження в Україні найпередовішої в світі технології кохлеарної імплантації для реабілітації хворих з глухотою, нових методів ендоско­пічної хірургії на ЛОР-органах, удосконалення та впровадження складних краніофаціальних оперативних втручань у хворих з ЛОР-онкопатологією та пато­логією основи черепа.

Д.І. Заболотний – автор більше 700 наукових публікацій, 16 монографій, 5 підручників, 7 навчальних посібників, 5 довідників, біля 70 винаходів та патентів. Ним підготовлено 10 докторів та 35 кандидатів медичних наук.

Свою діяльність він успішно поєднує з суспільною і громадською роботою. Він є Головою Правління Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, Президентом федерації громадських медичних об'єднань України, членом Президії Вченої медичної Ради Міністерства охорони здоров'я України, Головою комісії Державного фармакологічного комітету Міністерства охорони здоров'я України, членом медичної секції Комітету по Державних преміях України у галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України, чле­ном Правління Європейської федерації оториноларингологів, почесним профе­сором Медичного і Фармацевтичного Університету «Ніколає Тестемітану» (Ре­спубліка Молдова), почесним членом Білоруського та Грузинського товариств оториноларингологів, головним редактором "Журналу вушних, носових і гор­лових хвороб", журналу "Ринологія", членом редколегії і редакційних рад бага­тьох вітчизняних та закордонних журналів.

Наукова робота та громадська діяльність Дмитра Ілліча Заболотного відзначена високими державними нагородами, зокрема орденом «За заслуги» III ступеня, Почесними Грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Президії Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров'я України, Державної адміністрації міста Києва.

У 2012 р. за високі трудові досягнення Дмитро Ілліч Заболотний отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».