Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

БЫТЯК ЮРИЙ ПРОКОПОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

БИТЯК ЮРІЙ ПРОКОПОВИЧ

перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Я. Мудрого»,

академік-секретар відділення державно-правових наук і міжнародного права Національної академії правових наук України,

директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України,

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України,

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Битяк Юрій Прокопович працює з 1999 р. на посаді директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. У 2007 р. обраний Загальними зборами Національної академії правових наук України академіком-секретарем відділення державно-правових наук і міжнародного права.

Професійну діяльність за фахом юриста розпочав у 1974 році після закінчення Харківського юридичного інституту (нині – Національний університет «Юридична академія України імені Я. Мудрого»). Спочатку працював слідчим прокуратури Соснівського району м. Черкаси. З 1975 по 1977 рр. навчався в аспірантурі при Харківському юридичному інституті. З 1978 р. Ю.П. Битяк працює у Національному університеті «Юридична академія України імені Я. Мудрого» на посадах: асистента, доцента, завідуючого кафедрою адміністративного права. У 2007 р. призначений проректором з навчальної роботи, а з 2010 р. – перший проректор.

У 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Вчене звання професора присвоєно у 1994 р. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Обраний членом-кореспондентом у 2000 р., дійсний член (академік) Національної академії правових наук України – з 2008 р.

Значним є внесок Ю.П. Битяка в організацію та розвиток юридичної науки, підготовку кадрів вищої кваліфікації для народного господарства та правоохоронної системи держави. За плідну науково-педагогічну діяльність його нагороджено знаком «Відмінник освіти України».

Битяк Ю.П. – відомий талановитий вчений-правознавець, напрямками його наукових досліджень є: загальна теорія права, конституційне та адміністративне право, порівняльне законодавство, наука управління. Науковий доробок Битяка Ю.П. широко відомий не лише в Україні, а й в країнах СНД. Він є автором понад 200 друкованих наукових праць, у тому числі: 7 монографій, 4 підручників та ряду учбових посібників з адміністративного права. Найбільш відомими серед яких є: «Державна служба і розвиток її демократичних основ» (1990), «Державне управління: теорія і практика» (1998), «Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку» (1999), «Адміністративне право України» (2000), "Адміністративна діяльність. Особлива частина" (2000). «Адміністративне право України» (у співавт., 2000, 2003, 2004, 2009), «Адміністративне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т.: Т. 1. Загальна частина» (у співавт., 2003), «Адміністративне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т.: Т. 2. Особлива частина» (у співавт., 2005), «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт., 2002), «Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, їх відносини з органами місцевого самоврядування» (2002), «Головні напрямки удосконалення законодавства про місцеве самоврядування» (2002), «Напрямки наукових досліджень проблем місцевого самоврядування» (2002), «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт., 2003), «Державна служба в Україні: організаційно-правові засади» (2005), «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007). «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т.: Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008).

Під науковим керівництвом Битяка Ю.П. підготовлені 14 кандидатів юридичних наук.

Напружену науково-організаційну, педагогічну діяльність Битяк Ю.М. активно і плідно поєднує з громадською діяльністю. Він приймав участь у роботі Комісій Верховної Ради України з підготовки ряду законопроектів: «Про Конституційний Суд України», «Про державну службу», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексу загальних правил поведінки державних службовців, Адміністративно-процесуального Кодексу України та інших.

Битяк Юрій Прокопович завдяки своєму професіоналізму, відданості справі, порядності здобув великий авторитет серед колективів Інституту, Національної академії правових наук України та широкого юридичного загалу.

У 2011 р. за високі трудові досягнення Битяк Юрій Прокопович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».