Загрузка...
Рус / Eng
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

БОЙКО АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - ЗОЛОТАЯ ФОРТУНА БИЗНЕС БУК

БОЙКО АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка,

доктор біологічних наук (1983), професор (1984), член-кореспондент (1991), академік Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «вірусологія», «агроекологія» (1993), дійсний член Національної академії аграрних наук України (1993),

нагороджений медаллю «20 років Незалежності України» Міжнародної Академії МАРТІС «Золота Фортуна»

Бойко Анатолій Леонідович після закінчення Житомирського сільськогоспо­дарського інституту у 1962 р. працював помічником завідуючого сортодільниці. В 1963-1966 рр. після закінчення аспірантури в Інституті мікробіології і вірусології НАНУ отримав спеціальність вірусологія.

Доктор біологічних наук (1983), професор (1984), член-кореспондент (1991), академік Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «вірусологія», «агроекологія» (1993), дійсний член Національної академії аграрних наук України (1993).

Упродовж 1966-1978 рр. працював співробітником Інституту мікробіології та вірусології АН УРСР. Протягом 1978-2004 рр. був завідувачем кафедри вірусології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. У 1997 р. – експерт Європейської комісії (Брюссель). Виступав науковим консультантом з питань вірусології в наукових центрах та університетах Росії, Угорщини, Польщі, В'єтнаму, США, Словаччини. У 1984-1995 рр. Бойко А.Л. був науковим керівником лабораторії екології і токсикології біологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Академік НААН Бойко А.Л. збагатив світову біологічну науку працями першочергового значення, самостійно й у співавторстві опублікував понад 450 наукових праць, з-поміж них багато книг; брошур, авторських свідоцтв, патентів на винаходи та свідоцтв на нові сорти рослин. Водночас він є фундатором вітчизняної наукової школи вірусологів та біотехнологів рослин в Україні світового значення. Серед його учнів – 30 кандидатів та докторів наук, сотні спеціалістів і магістрів вірусологів.

Наукові дослідження Анатолія Бойка пов'язані зі структурою та функціями вірусів за різних екологічних ситуацій (бактерій, гідробіонтів, рослин та ссавців). Він довів, що не всі клітини меристеми рослин є безвірусними.

А.Л. Бойко – фундатор вітчизняної школи вірусологів нового покоління. Науковій спільноті широко відомі його фундаментальні й прикладні дослідження етіології та розповсюдження вірусів культурних рослин. Учений одержав також нові експериментальні результати, які розкривають молекулярні властивості, фізичну будову, локалізацію вірусів різних організмів у клітинах, що покладено в основу створення новітніх біотехнологій і сучасних лабораторій. Водночас він сформулював концептуальні основи поведінки вірусів у біологічних об'єктах у разі дії на них радіації та геліокосмофізичних факторів. А.Л. Бойком виявлено нові віруси та їх штами в рослинах хмелю, соняшнику, цукрового буряку, пшениці та інших сільськогосподарських культур.

Професор А.Л. Бойко зробив вагомий внесок у розвиток науки, зокрема, вперше здійснив перенесення генів рослинних вірусів у клітини пухлин ссавців, виявив явище чутливості вірусів та їхніх РНК і ДНК до постійного магнітного поля, що розширює уявлення стосовно їх компліментарності. Здобутком ученого є створення новітніх біотехнологій оздоровлення від вірусів понад 500 сортів, клонів рослин, які впроваджено в АПК України. Фундаментальні енциклопедичні знання галузей біології дали йому можливість передбачити, які саме домінуючі наукові напрями, досліджень актуально розвивати на перспективу в галузі загальної вірусології і біобезпеки.

Державні нагороди – медаль «В пам’ять 1500-летия Києва», «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», має дипломи і нагороди ВДНГ СРСР і УРСР; почесні грамоти Президії АН УРСР, НААН, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, Почесна відзнака НААН, відзнака мера Києва. У 2004 р. А.Л. Бойко удостоєно почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» та Нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України, в 2005 р. за цикл наукових праць «Моніторинг вірусних інфекцій: діагностика, профілактика» присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки та премію ім. Д.К. Заболотного НАН України, його обрано заслуженим професором КНУ ім. Тараса Шевченка, почесним доктором Інституту агроекології НААНУ. У 2010 р. став лауреатом премії НААНУ, має зарубіжні дипломи, сертифікати.

Бойко А.Л. член спеціалізованих вчених рад біологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка із захисту дисертацій за спеціальностями «вірусологія», «імунологія», «біохімія», «радіобіологія» і «екологія», «фізіологія рослин», «ботаніка»; член Товариства мікробіологів України; член Президії й голова відділення біології Академії наук вищої школи України; член комісії Біологічних факторів і нормування МОЗ; член редколегій фахових наукових журналів «Мікробіологічний журнал», «Агроекологічний  журнал»,  «Захист і  карантин рослин»,  «Інтродукція  і акліматизація», наукового збірника «Сільськогосподарська мікробіологія». Неодноразово обирався членом експертних комісій ВАК України.

Голова Міжвідомчої координаційної ради з питань інтенсифікації фітовірусологічних досліджень. Куратор вірусологічних досліджень Інституту агроекології і природокористування НААН. Керівник аспірантів та докторантів. Читає лекції в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, також студентам-фізикам, кібернетикам. Надає консультації вітчизняним та зарубіжним спеціалістам (Росія, Голландія, Угорщина, США та ін.).

У 2012 р. Бойко Анатолій Леонідович отримав почесну нагороду Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» – медаль «20 років Незалежності України».